Serdeczne  życzenia zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i blasku miłości!

Pogodnego nastroju, niezapomnianych spotkań, w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Wesołego Alleluja!

składa Zarząd ROD Rynia


ZAPROSZENIE

Zarząd ROD  Rynia w Ryni zaprasza na :

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu:  27 kwietnia 2019 (sobota)

w Remizie Strażackiej OSP w Załubicach Starych.

Początek obrad w I terminie godz.  10:00, w II terminie godz. 10:30.

Zgodnie z §61 ust. 2 statutu PZD Uchwały Walnych Zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych Związku obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Informujemy, że materiały sprawozdawcze będą dostępne w budynku Zarządu w soboty od 13 kwietnia w godzinach dyżuru Zarządu tj, od 13 do 14:30


Od dnia 06 kwietnia 2019 wznowiliśmy dyżury Zarządu , odbywają się jak zwykle w budynku Zarządu w każdą sobotę , w godzinach 13:00 – 14:30 

Kontakt telefoniczny do Zarządu : 781 300 500


Dyżury pani księgowej na terenie Ogrodu  wznowimy od Maja . Pani księgowa będzie na dyżurze w drugą sobotę miesiąca.  

Kontakt telefoniczny do pani księgowej : 698 473 846


Zarząd ROD Rynia kolejny raz przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania tj. zakaz pobytu osoby bądź osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby/osób, stanowiącym jej centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce.Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawemZestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 30.09.2018 do 30.11.2018 

 Termin płatności do dnia 31.01.2019


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu prac na działkach, przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne.

W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin – § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno istnieć na terenie ROD.
Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu PZD i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują niechęć do działkowców i ROD.

Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale również karą grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia wolności czy aresztu.


APEL !

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD RYNIA informuje,

że w związku z drastycznym wzrostem cen przekazywania

odpadów komunalnych do utylizacji

od 01.01.2019 cena wywozu jednego kontenera KP 7m

wynosi 922,50 zł.

W związku z powyższym bardzo prosimy o racjonalne użytkowanie kontenerów

np. zgniatanie pustych kartonów przed wrzuceniem do kontenera,

nie wrzucanie tam skoszonej trawy, gałęzi, mebli

a także na zwracanie uwagi osobom, które lekceważą powyższe prośby.

Liczymy na poważne potraktowanie naszej prośby przez wszystkich naszych działkowców
Zarząd ROD Rynia


1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD.

 Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018

Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r.

 Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami ,wskazanymi w załączonym pliku


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13). (link do komunikatu )

W skrócie , konkluzja komunikatu jest taka, że prace nad zapisami projektu nie dotyczą Rodzinnych Ogrodów Działkowych  i nie będą miały żadnego wpływu na działalność PZD ani Ogrodów. 

W godzinach 23:00 – 06:00 na terenie Ogrodu obowiązuje cisza nocna. Prosimy o uszanowanie potrzeby odpoczynku innych działkowców. W przypadku drastycznych naruszeń stosowane będą odpowiednie procedury administracyjne. 

Prosimy o ograniczenie do absolutnie niezbędnego minimum używanie sprzętu ogrodowego , zarówno elektrycznego jak i mechanicznego ( kosiarki,piły itp.) w niedziele. 

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

przeczytaj :  Naczelny Sąd Administracyjny  – sprzedaż altany wolna od podatku PIT


Osoby zainteresowane otrzymywaniem  informacji z Ogrodu , na przykład o publikacji rozliczeń energii e-mailem, proszeni są o upewnienie się czy ich aktualny adres e-mail jest poprawnie zapisany w danych kontaktowych Zarządu dotyczących użytkownika działki. 


 

Informacja w sprawie wycinki drzew w Ogrodzie

Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew.

Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nieporęt.

W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy.

 Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych : można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

krzewów : tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, Zarząd ROD RYNIA zwraca się do działkowców o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

 


INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE DOMKU

Ponieważ ogólna umowa o usługach ochrony w Ogrodzie

nie przewiduje indywidualnego dozorowania każdej działki,

więc aby ustalić sobie zakres indywidualnej ochrony działki czy domku ,

należy kontaktowac się albo z firmą KONSALNET ,która obsługuje nasz ogród .

 KONTAKT :

STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW: 22 19 659

BIURO OBSŁUGI KLIENTA : 22 650 62 62

Albo uzgodnić sobie indywidualny zakres ochrony jako indywidualne ubezpieczenie.

Poniżej udostępniamy, na zasadzie dobrowolności wyboru , ofertę ubezpieczenia domków letniskowych przygotowaną przez naszego działkowca , który pracuje w branży ubezpieczeniowej.